This video, https://www.youtube.com/watch?v=TCCntAAQXzY, can also be seen at https://www.youtube.com/channel/UClwujJJHYYNEIVKT0eghtZw.